پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Login
Username:
Password:
Sign-in
Send Password


آمار سایت
General Statistics
Total Site Statistics 279863
Best Site Statistics Day 3/7/2017
Best Site Statistics Count 1840
Today Site Statistics 81
Yesterday Site Statistics 9
Last Thirty Days
Previous Month Average 89
Previous Month Best Time 12 - 13
Previous Week Day Average 605
Previous Month Week Day Average 508

مکاتبات
Page1of9123456...9.Next.go

قوانین و ضوابط بودجه
Date Created : 5/19/2020
  Date Created : 5/18/2020
   Date Created : 5/18/2020
    Page1of12123456...12.Next.go

    ایمیل های دفتر برنامه و بودجه
     NameRoleEmail
    معاونت بودجه و اعتباراتگروه اعتبارات هزينه ايhazineh.bodjeh@areeo.ir
    معاونت بودجه و اعتباراتگروه تملك دارايي هاي سرمايه ايtamalok.bodjeh@areeo.ir
    معاونت بودجه و اعتباراتگروه درآمد اختصاصيdaramad.bodjeh@areo.ir
    معاونت بودجه و اعتباراتپاداش پایان خدمت بازنشستگانbazneshasteh.bodjeh@areeo.ac.ir

    سال 1399


     


    5.3.12.0
    V5.3.12.0